Гаранция

Клиент, поръчал стока през сайта на DK STYLE, може да откаже получаването й в случай, че доставената стока явно не съответства на поръчаната от клиента и това може да се установи чрез обикновен преглед на стоката.

При доставката Получателят подписва приемо-предавателен протокол или товарителница, с което удостоверява приемането на доставената стока без забележки.

     Получателят е длъжен да прегледа внимателно доставената стока в момента на получаването й.

     При наличието на забележки и/или видими дефекти по доставената стока, същите следва да бъдат отразени в приемо-предавателния протокол или в товарителницата

Ако клиента не  прегледа стоката при нейното получаване и  впоследствие се окаже,  че стоката е повредена  при транспортиране, изделието НЕ подлежи на рекламационно обслужване.

Незначителни дефекти, които не оказват съществено неблагоприятно влияние върху възможността за използване на изделията по предназначение, не са основание за искане на връщане или замяна на изделието.

Срокът на търговска гаранция, който фирма „ДК Стайл“ ООД  предоставя е както следва:

12 (дванадесет) месеца за амортисьор и механизъм на офис и бар столове
2 (два) месеца за кожата на офис и бар столове и маси

10 (десет) дни от датата на покупка за явни фабрични дефекти или евентуална липса на детайли

Предоставяната търговска гаранция, не се отнася за стъклени плотове и елементи на маси и столове, освен в случай на доказан фабричен дефект на стъклените плоскости.

Елементи/Детайли/, които не се покриват от гаранцията

  • дървени части, пластмаси,ратан,текстил, колелца и основи

Срокът на търговска гаранция започва да тече от датата на закупуване на съответното изделие, удостоверена с надлежен документ за продажба- фактура или фискален бон.

Съгласно условията на търговската гаранция на замяна подлежат само елементите с производствен дефект, а не изделията в цялост. Ако по време на гаранционния период се извърши сервизно обслужване, периодът на валидност на гаранцията на артикула и поставените нови части не се удължава- чл 115 ал 2

Условия за валидност на търговската гаранция:

а) Гаранцията е валидна само в случай, че са спазени всички условия и изисквания за безопасно транспортиране на изделието и монтаж, съгласно схемата за сглобяване.

б) Гаранцията е валидна само в случай, че изделието е било употребявано по предназначение, в подходяща за материалните му характеристики атмосферна и заобикаляща го среда, с изискуемото внимание и отношение към елементите му и разумна грижа на добър стопанин, проявена и по отношение на съхранението, което да е съобразено с физическите характеристики на материалите, от които е изработено.

в) Когато става дума за явни фабрични дефекти или евентуална липса на детайли от изделието, установени при разопаковане, същите следва да бъдат предявени не по- късно от 10 дни от датата на покупка.

Търговската гаранция отпада и претенциите не подлежат на удовлетворяване при следните случаи:

а) когато изделието е било ремонтирано, преработвано, модифицирано или по него са били подменяни части или елементи от лица без надлежно упълномощаване от „ДК Стайл“ ООД

б) когато изделието е било увредено в резултат от неправилно сглобяване или разглобяване, несъобразено механично натоварване или пренатоварване (независимо дали в сглобено или несглобено/пакетирано състояние), несъобразено с характеристиките на изделието преместване или транспортиране

в) когато изделието е било изложено на постоянна  влага или екстремни температурни условия и разлики, други екстремни условия на околната среда, на корозия или окисляване. Механично счупени елементи, механично повредени кожи или дамаски. Продукти с ръжда и/или повишили своя обем следствие влага не подлежат на гаранция заради лошо съхранение, също така и елементи с нарушена цялост вследствие горните условия.

г) когато изделието е било замърсявано или излагано на вредно за него влияние на храни, течности, химически продукти, отоплителни уреди и други стредства, когато изделието е почиствано по неподходящ начин или с неподходящи препарати.

д) Гаранцията не покрива нормално износване, нарязване и издраскване както и повреди, възникнали вследствие умишлени или непредпазливи действия или бездействия

е) когато изделието е увредено в резултат на механична интервенция, независимо от характера и произхода й

Предявяване на рекламация се извършва пред търговеца като се посочва предмета и основанието за рекламация. При предявяването й, потребителят следва да представи изделието и опаковката му, касова бележка или фактура, удостоверяваща покупката на рекламационното изделие, протоколи, актове или други документи, удостоверяващи несъответствието на стоката с договореното, други документи, обосноваващи претендираната рекламация по основание.

Компетентен представител на „ДК Стайл“ ООД извършва надлежен и обстоен оглед на рекламираното изделие и съобразно фактическото му състояние, изискванията на закона и настоящите гаранционни условия формира становище.  По преценка на служител на фирма „ДК Стайл“ ООД, отговарящ за рекламации и гаранции , в случай че изделието подлежи на рекламационно обслужване, същото бива приведено в изправност, ако не бъде възможно съответно ще бъде заменено с ново при наличност на количество от същия модел. Срок за рекламационно обслужане на изделието е 30 дни  от получаване на продукта от служител на фирма ДК Стайл ЕООД.

Ако своевременно модела е изчерпан и не ложе да бъде заменен с друг сумата  за закупения рекламационен продукт ще бъде възстановена в срок от 14 дни.

Ние гарантираме, че ако се почувствате неудовлетворени от доставените стоки, поради дефект непозволяващ нормалното им изполване,   ние ще върнем обратно получените за тях пари в 14 дневен срок от получаването им ПО БАНКОВ ПЪТ  при условие, че не са ползвани, разпечатани или с нарушен търговски вид.

В такъв случай разходите по връщането им са за сметка на клиента.

 Незначителни дефекти, които не оказват съществено неблагоприятно влияние върху възможността за използване на изделията по предназначение, не са основание за искане на връщане или замяна на изделието.

Съгласно условията на търговската гаранция на замяна подлежат само елементите с производствен дефект, а не изделията в цялост. Ако по време на гаранционния период се извърши сервизно обслужване, периодът на валидност на гаранцията на артикула и поставените нови части не се удължава- чл 115 ал 2

Възстановяването на сумата става по банков път в срок от 14 дни от получаването на стоката след като предварително е нужно да ни уведомите по телефон представител на фирма DK STYLE LTD

Product added!
The product is already in the wishlist!

Shopping cart

close